Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

 1. Usługę Newslettera świadczą
  1. RMKREDYTY PL sp. z o.o. sp. kom. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704999, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1132956782, REGON: 368840077, zwaną dalej: „RMK” lub Usługodawcą
  2. Ronald Szczepankiewicz z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Strwiążyk 2c/11, 38-700, NIP: 1132712726, REGON: 146061209, zwaną dalej: „RS” lub Usługodawcą
  3. RM3 sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 33/13, 00-029, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5252859167, REGON: 388754617, zwaną dalej: „RM3” lub Usługodawcą
 2. Newsletter – to wiadomość elektroniczna przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera „Ranking najtańszych kredytów hipotecznych” publikowany na stronie rmkredyty.pl. Newsletter może zawierać również artykuły, informacje o promocjach, organizowanych szkoleniach i inne treści marketingowe.
 3. Użytkownik – osoba/podmiot zapisująca się na usługę umożliwiającą otrzymywanie treści publikowanych przez Usługodawcę.
 4. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.
 5. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie.
 6. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych tj: posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail (adresu poczty elektronicznej) oraz właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.
 7. Usługodawca dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika, którego Użytkownik podaje w momencie zapisu na Newsletter. Zapis jest jednoznaczny z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w zakresie wysyłki Newslettera. Użytkownik dokonuje zapisu na usługę dobrowolnie.
 8. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter jako spam i z tego powodu Newsletter może nie dotrzeć do Użytkownika.
 9. Usługodawca nie ustala częstotliwości wysyłki Newslettera.
 10. Użytkownik zobowiązany jest przed zapisem na Newsletter zapoznać się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Newslettera.
 11. Reklamacje dotyczące Usługi należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres kontakt@rmkredyty.pl
 12. Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie do 14 dni roboczych.
 13. Użytkownik nie może dostarczać Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana zasad wysyłki Newslettera czy przepisów prawa) o czym poinformuje Użytkownika minimum 7 dni przed ich wdrożeniem.
 15. Użytkownik może zrezygnować bez podawania przyczyny w każdym czasie z Usługi:
  1. poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail z informacja o odstąpieniu/rezygnacji z Newslettera na adres: kontakt@rmkredyty.pl

co jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.